תקנון

תקנון האתר

הגלישה, הרישום, הביקור והשימוש באתר מלצרים, לרבות, אך מבלי למעט, הבלוג השירותים השונים וניהול התכנים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם ("האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

כל שימוש ו/או גלישה ו/או ביקור ו/או רישום באתר מהווה הסכמה לתקנון אתר זה לאחר קריאתו והבנתו במלואו אשר אינה ניתנת לביטול וכן הסכמה להוראות, לתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

א.         הוראות כלליות

      א.1.      כותרות תקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד.

      א.2.      אתר מלצרים/הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אינו אחראי למידע התפרסם או המועבר באמצעות האתר ובכל מקרה אתר מלצרים ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה לא יהווה צד כלשהו לכל עסקה בה יבחרו להתקשר מי המשתמשים בעקבות השימוש באתר וכן אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף לכל גורם ו/או צד ג' לרבות כל עלות ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר וזאת מאחר והאתר פועל אך ורק ככלי ליצירת קשר בין המשתמשים בו.

      א.3.      אתר מלצרים/הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה לא יהוו צד לכל התקשרות בין המשתמש לבין כל צד שלישי אשר תיווצר במסגרת ו/או בהמשך להודעות צדדים שלישיים ו/או לאתרי צדדים שלישיים

      א.4.      אתר מלצרים/הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאי להוסיף הוראות נוספות לתקנון זה, מעת לעת, המשתמש הינו האחראי הבלעדי להתעדכן בתקנון האתר בכל ביקור ו/או גלישה ו/או שימוש באתר.

 

ב.         אחריות, שיפוי וניטור מודעות

 

      ב.1.      אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אינם אחראים בדרך כלשהי לתוכן המודעות ו/או הפרסומות באתר, חלקם או כולם, לרבות, אך מבלי למעט, תוקפן, אמיתותן, חוקיותן, עדכניותן וכל מצג ו/או מידע הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהמודעות ו/או הפרסומות באתר. למען הסר ספק, קיומן של המודעות ו/או הפרסומות באתר אינם בגדר חוות דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ מקצועי של  אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה בין אם בעקיפין ובין אם במישרין.

      ב.2.      מבלי לפגוע בהוראות ס"ק ב.1. ו/או הוראות תקנון זה לעיל ולהלן,  ניתנת על ידי כל משתמש הרשאה בלתי חוזרת לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה, לשנות באופן חלקי /מלא  ו/או לבטל ו/או לחסום ו/או להגביל ו/או למחוק ו/או למנוע ו/או להסיר כל מודעה ו/או פרסום של תוכן ו/או להגביל את שימוש המשתמש באתר, באם תגיע לידיעת אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה על מודעה ו/או פרסום ו/או תוכן המופיע באתר ואשר פרסומו באתר יכול ויחשב כפגיעה מכל סוג ו/או מין ו/או כעוולה נזיקית ו/או עבירה פלילית ו/או הפרה של הוראות תקנון זה וכיו"ב; מכל סיבה אחרת; או בלא כל סיבה שהיא, והכל עפ"י שיקול דעתם.

      ב.3.      יובהר כי אין לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אפשרות לנטר מודעות אשר נשלחות ישירות למשתמש על ידי צדדים שלישיים ו/או לינקים אשר יבחר המשתמש לגלוש אליהם ובכך מסיר אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה באופן מוחלט אחריות מתוכן המודעה, חיוניותה, רלבנטיות המודעה, תוקפה, חוקיותה וכיו"ב.

      ב.4.      למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובת המשתמש לציית לתנאי תקנון זה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי מה מהנ"ל.

      ב.5.      בנוסף, המשתמש מסכים כי בהטלת מגבלות כאמור ע"י מפעילי האתר לא יהיה כדי להקנות לו זכות כלשהי להחזר כספי, פיצוי וכיו"ב.

 

ג.          הוראות כלליות בעניין אחריות

 

       ג.1.       באתר מלצרים יפורסמו מעת לעת ע"י מפעילי האתר /ואו הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה בלוג /או כתבות ו/או המלצות ו/או מאמרים ו/או חוות דעת ו/או קישורים לסרטונים וכיו"ב, המשתמש מאשר כי ידוע לו כי בכל האמור לעיל אין לראות חוות דעת מקצועית ו/או אובייקטיבית ו/או המלצת אתר מלצרים ו/או מי מטעמו. המשתמש מאשר כי באם יעשה שימוש בהמלצות אלו יהיה הוא בלבד אחראי על כך ואין בשימוש ו/או הפנמת עצות אלו כדי להוות הסתמכות המשתמש על הנאמר, לרבות, אך מבלי למעט, בבלוג ו/או בכתבות ו/או בהמלצות ו/או במאמרים ו/או בחוות הדעת, למען הסר ספק למשתמש  ניתנת ההזדמנות לבדוק המלצות אלו על ידי אנשי מקצוע, עורכי דין וכיו"ב טרם יישום המלצות אלו.

       ג.2.       אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אינם אחראים לכל נזק באם ייגרם ו/או לשימוש לרעה באם יעשה כזה על ידי צדדים שלישיים על ידי פריצה למערכת האבטחה של האתר, לרבות, אך מבלי למעט, העלאת קבצי מחשב מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוצא באלה.  

       ג.3.       אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אינם אחראים לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין אם ניתן היה לצפות לו מראש ובין אם לאו, למשתמש ו/או מי מטעמו אשר יגרם בשל שימוש באתר, לרבות בגין מעשה ו/או מחדל של אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה, לרבות, אך מבלי למעט, טעויות סופר, וירוסים, נזק לתוכנה, נזק לחומרה, פרק הזמן אשר יחלוף להעלאת מודעה ו/או פרסומת, פרק הזמן אשר יחלוף עד יצירת קשר בין הגורמים המשתמשים באתר מלצרים, פרק הזמן בו יעמדו שירותי האתר לרשות המשתמש, האחריות המוחלטת לשימוש באתר חלה על המשתמש בלבד והוא אשר יישא באופן מוחלט ובלעדי.

       ג.4.       באם יגרם לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה נזק על ידי משתמש מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אשר נגרם להם נזק כאמור, מיד עם דרישתם הראשונה, לרבות נזק אשר יגרם בין אם במעשה ובין אם במחדל המשתמש.

 

ד.         שימוש ראוי והצהרות המשתמש

 

       ד.1.      כל משתמש מסחרי אשר מפרסם מודעה ו/או פרסומת רשאי לעשות כן באם הפרסום נועד עבורו והינו בעל הזכות לערוך ו/או לבצע ו/או לפרסם מודעה ו/או פרסומת שכזו. כל משתמש אשר משתמש באתר עבורו לצרכיו האישיים אינו שראי לעשות שימוש מסחרי בתכנים המופיעים באתר זה.

       ד.2.      המשתמש מתחייב שלא לגרום לכל נזק ו/או פגיעה ו/או מטרד, בין אם במעשה ובין אם במחדל, במשתמש אחר מסחרי או פרטי.

       ד.3.      המשתמש מצהיר כי מטרות האתר ידועות לו וכי קרא את התקנון לעיל ולהלן ולא ינהג בניגוד לקבוע בתקנון זה או בניגוד לכל דין ו/או בניגוד לנוהג המקובל.

ה.         בכפוף לכל הוראות תקנון זה לעיל ולהלן, מצהיר בזאת המשתמש כדלקמן:

      ה.1.      המשתמש מצהיר כי הוא בעל כשרות משפטית

      ה.2.      המשתמש מצהיר כי הינו בגיר.

      ה.3.      המשתמש המסחרי מצהיר כי מודעתו ו/או הפרסום המופיע באתר ו/או כל תוכן שיווקי אחר הינו קניינו הפרטי או בעל הזכות לעשות כן ואינו בעל תוכן פוגעני ו/או תוכן מסית ו/או תוכן פלילי ו/או תוכן האסור לפרסום באתר מסוג זה.

      ה.4.      המשתמש מצהיר כי המידע אשר הזין ו/או פרסם, לרבות, אך מבלי למעט, שמו המלא, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, ניסיון, עבר תעסוקתי, תפקיד, שעות העבודה, מיקום העבודה, מהות העבודה, היקף העבודה וכיו"ב הינו מידע מהימן, נכון, אמיתי ועדכני.

      ה.5.      המשתמש מצהיר כי ידוע ל כי באם ייגרם נזק לאתר בשל אי נכונות ו/אי דיוק הפרטים אשר הזין באתר ו/או פרסם באתר יהיה חייב לשפות ולפצות את אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה בכל הנזקים שנגרמו נזקים ישירים וכן נזקים עקיפים, בין אם נגרם במחדל ובים אם נגרם במעשה וכן יהיה חשוף לתביעה, לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה תעמוד כל עילה ו/או טענה ו/או זכות העומדות לו בנסיבות העניין כלפי אותו משתמש.

      ה.6.      המשתמש מצהיר כיד ידוע לו שפרטיו האישיים כפי שהוזנו במערת האתר יועברו למפרסמים ו/או לבעלי המודעות ככתבם וכלשונם וכי בעת מילוי פרטים אלו נותן הסכמתו המופרשת לקבלת תכנים אלו ובאם מסרב לקבל תכנים אלו יודיע על כך בהקדם האפשרי לאתר מלצרים ו/או הנהלת האתר בכתב.

      ה.7.      המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאים לבצע ניתוחים שונים וסקרים שונים על בסיס מאגר הנתונים אשר מצוי בידיהם ואשר כולל את פרטי המשתמש, למען הסר ספק, בפרטי תשלום המשתמש ו/או במס' תעודת זהות ו/או בשמו המלא לא יעשה כל שימוש לשם ניתוחים סטטיסטיים ו/או הפקת דו"חות כאלה ו/או אחרים.

      ה.8.      המשתמש מצהיר כי מתן פרטיו האישיים באתר מלצרים לשם יצירת קשר יראה כהסכמה מודעת בכל הקבוע הנובע והכרוך בסעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ובכך למעשה נותן הסכמתו המשתמש לאתר מלצרים ו/או מי מטעמם לשלוח פרסומות והכל בכפוף לכך שלא יועברו פרטים אישיים אשר יאפשרו לצדדים שלישיים לזהותו באופן אבסולוטי אך יש בפרטים אשר ימסרו לו בכדי להוות ו/או להיחשב כפרטים אישיים.

 

 

ו.          שיתופים באתרים שונים

 

        ו.1.       למשתמש תעמוד האפשרות לבצע שיתוף מודעות אשר יופיעו באתר מלצרים ב"טוייטר" ו/או "פייסבוק" ו/או "אינסטגרם ו/או אתרים חברתיים שונים ו/או אתרים המאפשרים שיתוף מודעות מכל סוג ו/או מין

        ו.2.       כמוקבל על מנת לשתף מודעה באתרים במופיעים בס"ק ה.1. יתבקש המשתמש לאפשר לאתר כנהוג לגשת לפרופיל האישי שלו.

        ו.3.       המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל שיתוף יכול ויגרום להצגת פרטיו האישיים של המשתמש, הצגת תמונתו וכיו"ב ו/או כי יוצג על גבי הפרופיל שלו ו/או ב"ציר הזמן"  ו/או בכל מקום בו נהוג כך עצם השימוש באתר מלצרים והגלישה בו.

        ו.4.       המשתמש מצהיר כי שימוש בכל רשת חברתית שהיא ו/או שיתוף המודעות המופיעות באתר מלצרים כפופות לתקנון האתר בו בחר המשתמש לשתף את המודעה.

 

ז.           קניין רוחני

 

       ז.1.       זכויות הקניין הרוחני העומדות לאתר מלצרים  לרבות, אך מבלי למעט, השירותים הניתנים על ידו, אופן מתן השירותים, לוגו האתר, צורת האתר, עיצוב האתר, צילומי האתר, טקסטים המופיעים באתר, עיצובי הפונטים באתר, מפת האתר, סימני המסחר, תוכן האתר, הצגת האתר, מבנה האתר, הכלים הקיימים באתר, חבילות האתר וכיו"ב הינם קניינו הפרטי של אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה כל המודעות ו/או הבלוג ו/או המידע אשר מופיע באתר מלצרים דרך לרבות, אך מבלי למעט, אופן הצגת המידע הינו רכושו הבלעדי של אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה, המשתמש מתחייב שלא לשכפל ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או להפיץ את האמור לעיל בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב של אתר מלצרים /הנהלת האתר למעט אם נעשו לשם מטרת האתר כקבוע בסעיפים א. וד. (על כל תתי סעיפים אלו) והכל ובלבד ואלו נעשו לטובת ועבור המשתמש באופן אישי בין אם הינו מפרסם מודעה ובין אם הינו מחפש עבודה, והכל למעט בגין מודעות ו/או פרסומים ו/או תכנים אשר הועלו על ידי משתמש ו/או בעלי מקצוע ולא על ידי אתר מלצרים.

 

       ז.2.       אחריות בדבר קבצים אשר יועלו על ידי משתמש הינם כאמור לעיל ולהן באחריותו המוחלטת והוא גם אשר אחראי להסדרת זכויות הפצת המודעות ו/או הפרסום בין אם שייכים לו ובין אם הינו בעל היתר רשמי לעשות בהם שימוש, המשתמש במידה ויידרש כן יהיה חייב להציג לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה את היותו בעל הזכויות ו/או את האישור לשימוש בזכויות אלו.

 

       ז.3.       למען הסר ספק, באם יידרש לעשות כן יעביר אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה את הפרטים המצויים בידיו לגבי המשתמש נגדו תעלה טענה כלשהיא, המשתמש נותן הסכמתו מראש להעברת פרטיו כאמור לעיל.

 

ח.         חבילות פרסום ותשלום

 

      ח.1.      אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה יקבע מעת לעת חבילות פרסום שונות אשר יוצעו למשתמשים המסחריים השונים.

      ח.2.      מרבית משירותי אתר מלצרים כרוכים בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעת אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה ואלו יפורסמו באתר מלצרים מעת לעת

      ח.3.      אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאים לערוך מבצעים ו/או חבילות ו/א ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתם הבלעדי.

      ח.4.      אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאים לבטל כל עסקה, מכל סיבה או בלא כל סיבה שהיא, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי.

 

ט.         כללי

 

      ט.1.      אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו, לרבות, אך מבלי למעט, זכויותיו ו/או חובותיו החוזיות, זכויותיו הכספיות, זכויותיו הקנייניות, בהתאם לקבוע בתקנון זה מבלי לקבל את אישור ו/או הסכמת המשתמש.  

      ט.2.      שינויים עשויים להתרחש באתר, מבנהו, מטרתו, אופיו, החזקתו, עדכניותו, תוקפו וכיו"ב על המשתמש לאמת ולוודא כל מידע המופיע באתר זה ואשר מתעתד להסתמך עליו.

      ט.3.      סמכות ייחודית, בלעדית ומוחלטת תהא לביהמ"ש המוסמך בהתאם לאופי העניין וכקבוע בחוק  לבית משפט ו/או בית דין ו/או טריבונל מקצועי בעיר תל-אביב יפו למחלוקות ו/או סכסוכים אשר ינבעו מהשימוש באתר זה ו/או לתנאי תקנון זה.